• Základné informácie

 

 • Predmetom tohto štatútu (ďalej aj len „Štatút“) je úprava podmienok a priebehu spotrebiteľskej propagačnej súťaže s názvom „„Súťaž o prsia snov“ (ďalej len „Súťaž“) vyhlásenej obchodnou spoločnosťou INTERKLINIK CHIR s. r. o., so sídlom  Einsteinova 7, 851 01 Bratislava, IČO: 4 551 002, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 56154/B (ďalej len „Vyhlasovateľ“). Účelom súťaže je reklama a podpora podnikateľskej činnosti Vyhlasovateľa.
 • Obsahom tohto Štatútu je určenie práv a povinností účastníkov Súťaže a určenie podmienok Súťaže. Pre organizáciu Súťaže a určenie jej výhercov je záväzné úplné znenie Štatútu zverejnené na webovej adrese Vyhlasovateľainterklinik.sk.
 • Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnené niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou v zmysle uvedeného právneho predpisu.
 • Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky v období od 23.10.2021 od 00.00 SELČ do 23.12.2021 do 23:59 SEČ, posledným termínom na účasť v Súťaži v zmysle tohto Štatútu je 23.12.2021 23:59, pričom platí čas uvedený v instagramovom profile Vyhlasovateľa.
 • Spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ako prevádzkovateľ aplikácie Instagram nie je sponzorom Súťaže, ani sa nijakým iným spôsobom na Súťaži nezúčastňuje a teda nemá voči žiadnemu účastníkovi Súťaže žiadne záväzky.

 

 • Podmienky účasti v Súťaži a pravidlá Súťaže

 

 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, plne spôsobilá na právne úkony, ktorá súhlasí s podmienkami Súťaže v zmysle ustanovení tohto Štatútu.
 • Účastník Súťaže sa do Súťaže zapojí, ak v období trvania Súťaže bude spĺňať kumulatívne nasledovné podmienky:
  • bude sledovateľom (followerom) instagramového účtu Vyhlasovateľa pod účtom @interklinik, a súčasne;
  • na instagramovom účte Vyhlasovateľa pod súťažným príspevkom zanechá komentár, ktorý nebude v rozpore s týmto Štatútom Súťaže, a súčasne;
  • v komentári podľa predchádzajúceho bodu označí dve osoby pod súťažným príspevkom v období počas trvania Súťaže, a súčasne;
  • bude mať otvorený verejný profil na svojom instagramovom účte, aby si Vyhlasovateľ Súťaže vedel verifikovať splnenie podmienok účasti v Súťaži.
 • Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci Vyhlasovateľa alebo osoby v obdobnom pracovnom pomere k Vyhlasovateľovi a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade, ak sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa takémuto výhercovi neodovzdá a Vyhlasovateľ je oprávnený vyžrebovať nového výhercu.
 • Účastník Súťaže splnením podmienok účasti v Súťaži potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom tohto Štatútu, že s ním súhlasí a zaväzuje sa ho dodržiavať.
 • Každý účastník Súťaže sa môže zapojiť do Súťaže komentárom pod súťažným príspevkom viackrát, avšak vždy musí v zmysle bodu 2.2.3 tohto článku Štatútu označiť iné (nové) dve fyzické osoby ako už označil predtým.
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže účastníkov, ktorí:
  • nespĺňajú podmienky Súťaže
  • zjavne nemajú nijakú súvislosť so Súťažou, resp. zverejnenou súťažnou fotografiou a príspevkom na účte Vyhlasovateľa,
  • vyjadrujú sa vulgárne pod súťažnou fotografiou v komentári
  • podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
  • propagujú návykové látky alebo zľahčujú následky ich užívania,
  • ohrozujú fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých,
  • navádzajú iné osoby na nemorálne konanie alebo na konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
  • sú v rozpore s týmito pravidlami a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,

 

 • Losovanie

 

 • Losovanie výhercov Súťaže sa uskutoční v priebehu 24.12.2021 a to v priestoroch Vyhlasovateľa za účasti zástupcov Vyhlasovateľa poverených losovaním. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť termín losovania.
 • Výhercovia budú losovaní len z tých účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú všetky podmienky účasti v Súťaži.
 • Hlavný výherca získa cenu – plastická operácia Augmentáciu poprsia v hodnote 3399,- EUR (slovom tritisíctristodeväťdesiatdeväť eur). Druhé a tretie miesto bude odmenené výhrou v podobe vecného daru.
 • Vyhlasovateľ zverejní troch výhercov na svojom instagramovom profile pod súťažným príspevkom/v sekcii story a súčasne ich kontaktuje prostredníctvom súkromnej správy v aplikácii Instagram.
 • Výherca nie je oprávnený výhru darovať, avšak môže ju po udelení súhlasu Vyhlasovateľa postúpiť inému účastníkovi Súťaže.
 • Pokiaľ sa Vyhlasovateľovi nepodarí skontaktovať sa s vylosovaným výhercom do 7 dní odo dňa losovania nárok výhercu na výhru zaniká a Vyhlasovateľ je oprávnený vylosovať nového výhercu.
 • Ak vylosovaný výherca výhru odmietne, nárok výhercu na výhru zaniká a Vyhlasovateľ je oprávnený vylosovať nového výhercu.
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na výber hlavného výhercu z výhercov, nakoľko pri udelení výhry je nevyhnutné zohľadniť zdravotný stav výhercu odborným lekárom Vyhlasovateľa, ktorý je oprávnený vysloviť záver, či je výherca hlavnej ceny vhodnou osobou na podstúpenie operácie augmentácie poprsia. Pokiaľ výherca hlavnej ceny v zmysle vyššie uvedenej skutočnosti nebude vhodnou osobou, je Vyhlasovateľ v spolupráci s operáciou vykonávajúcim lekárom oprávnený zvoliť nového výhercu hlavnej ceny Súťaže.
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o sporných nárokoch výhercu na výhru alebo o splnení podmienok účasti podľa tohto Štatútu Súťaže.

 

 • Ostatné podmienky Súťaže

 

 • Akákoľvek výmena výhry za finančnú hotovosť alebo inú protihodnotu je vylúčená. Výherca nemá nárok na zámenu výhry alebo jej poskytnutie v inom rozsahu ako je uvedené v článku 3. tohto Štatútu Súťaže.. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.
 • Vyhlasovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne a neúplné údaje poskytnuté účastníkmi Súťaže. V prípade, ak tieto údaje budú účastníkmi Súťaže poskytnuté nesprávne a prípadné oznámenie o výsledku súťaže bude na poskytnuté kontaktné údaje účastníka z akéhokoľvek dôvodu nedoručiteľné, účasť účastníka v Súťaži zaniká a stráca nárok na výhru.
 • Nárok výhercu na výhru v súťaži zaniká aj v prípade:
  • ak výherca výhru odmietne, ii. ak výherca výhru nepreberie v lehote stanovenej Vyhlasovateľom,
  • ak výherca pred prevzatím výhry zomrie.
 • V prípade, ak nárok výhercu zanikne podľa predchádzajúceho odseku, nevzniká výhercovi, resp. jeho právnym nástupcom nárok na náhradu škody alebo inú formu kompenzácie voči Vyhlasovateľovi Súťaže.
 • Vyhlasovateľ nevznikne povinnosť uhradiť účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži. Vyhlasovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.
 • Ak účastník nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na účasť v losovaní, resp. na výhru. Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, ak výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uskutočniť odovzdanie výhry ako verejnú udalosť.

 

 • Osobné údaje

 

 • Účastník Súťaže pri prihlásení do Súťaže poskytol Vyhlasovateľovi súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov („Osobné údaje“) v rozsahu meno a priezvisko, kontakt na instagramové konto účastníka Súťaže, e-mailová adresa a poštová adresa, pre účely účasti účastníka Súťaže v Súťaži, (najmä, ale nie výlučne, spojené s vyhodnotením, losovaním, oznámením výsledkov Súťaže, a to aj prostredníctvom zverejnenia mena, priezviska a mesta výhercov na webovej stránke Vyhlasovateľa interklinik.sk ako aj na instagramovom účte Vyhlasovateľa, odovzdaním výhier výhercom a/alebo overovaním výhercov), ako aj na marketingové účely, a zároveň s poskytnutím a sprístupnením Osobných údajov zmluvným partnerom Vyhlasovateľa, na dobu do vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Súťaže a rok po skončení Súťaže. Poskytnutie údajov je dobrovoľné. Účastník Súťaže zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Tento súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla Vyhlasovateľa. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov je účinné okamihom doručenia Vyhlasovateľovi.
 • V prípade, ak odovzdanie výhry bude verejnou udalosťou podľa bodu 4.7 tohto Štatútu udeľuje účastník Súťaže súhlas na použitie jeho obrazovej podobizne dobrovoľne Vyhlasovateľovi pre účely uvedené v bode 5.1. tohto Štatútu.
 • Účastník Súťaže má v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení („Zákon“) právo vyžadovať od Vyhlasovateľa na základe písomnej žiadosti:
  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o účastníkovi Súťaže spracúvané,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa zákona; pri vydaní rozhodnutia v zmysle § 28 ods. 5 Zákona je
  • účastník Súťaže oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal Vyhlasovateľ osobné údaje účastníka Súťaže na spracúvanie,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov účastníka Súťaže, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže účastník Súťaže požiadať o ich vrátenie,
  • likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Vyhlasovateľ spracúva údaje na základe súhlasu účastníka Súťaže
 • Účastník Súťaže má právo:
  • na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch uvedených v § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do práv a právom chránených záujmov účastníka Súťaže, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka účastníka Súťaže je oprávnená, Vyhlasovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie účastník Súťaže namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia;
  • na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Vyhlasovateľa, ktoré by malo pre účastníka Súťaže právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Účastník Súťaže má právo žiadať Vyhlasovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Vyhlasovateľ je povinný žiadosti účastníka Súťaže vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba v zmysle zákona; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Vyhlasovateľ informuje účastníka Súťaže v lehote najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti;
  • pri podozrení, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 • Informačné povinnosti vyplývajúce Vyhlasovateľovi z ustanovenia. § 15 ods.1 Zákona sú splnené uverejnením potrebných údajov na webovom sídle Vyhlasovateľa www.interklinik.sk. Účastník Súťaže účasťou v Súťaži zároveň súhlasí s tým, že všetky informačné povinnosti vyplývajúce Vyhlasovateľovi zo Zákona, vrátane povinnosti podľa § 8 ods. 6 Zákona, môžu byť splnené Vyhlasovateľom aj uverejnením potrebných údajov na webovom sídle Vyhlasovateľa www.interklinik.sk, a to v lehote/lehotách uvedenej/uverejnených v Zákone, pokiaľ Zákon výslovne nevyžaduje písomnú formu takéhoto oznámenia.

 

 • Zodpovednosť Vyhlasovateľa

 

 • Na výhry nie je právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“). Účasť v Súťaži ani výhry nie je možné súdne vymáhať.
 • Vyhlasovateľ nehradí účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. s výhrou v Súťaži a/alebo jej prevzatím.
 • Vyhlasovateľ Súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi Súťaže , alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.
 • Vyhlasovateľ Súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby výhier a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhier, ak sa jedná o vecnú výhru.
 • V prípade vecnej výhry nie je Vyhlasovaeľ zodpovedný za oneskorenie, prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené poštovou prepravou na adresu výhercu. Pri výhrach, ktoré budú doručované poštovou prepravou, sú zásielky počas poštovej prepravy kryté v rámci podacích podmienok a platného reklamačného poriadku Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby.

 

 • Dane

 

 • Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov a predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov, pričom Vyhlasovateľ, nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti výhercu Súťaže.

 

 • Záverečné ustanovenia

 

 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto Súťaže podľa vlastného uváženia. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo úplne nahradiť tento Štatút Súťaže novými podmienkami resp. novým Štatútom tejto Súťaže; zmeny Štatútu alebo nové podmienky tejto Súťaže budú zverejnené na webovej stránke Vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ si tiež vyhradzuje právo Súťaž odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady, ako aj rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto Súťaže.
 • V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Vyhlasovateľa konečné a záväzné. Ak sa Vyhlasovateľ dozvie, že výherca pre účely Súťaže alebo v súvislosti s poskytnutím výhry poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, Vyhlasovateľ bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo Súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.
 • Vyhlasovateľ je oprávnený vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov Súťaže zo Súťaže v prípade, že by porušoval tento Štatút Súťaže, alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi Súťaže vzniknúť. Ďalej si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže každého účastníka Súťaže, ktorý by získal alebo sa snažil získať výhru podvodným konaním, konaním v rozpore s dobrými mravmi prípadne konaním, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno Vyhlasovateľa.
 • Výsledky Súťaže, ktoré budú Vyhlasovateľom zverejnené v súlade s týmto Štatútom, sú konečné, bez možnosti odvolania. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí Vyhlasovateľ a nie sú oprávnení požadovať vyplatenie výhry vo finančnej hotovosti zodpovedajúcej cene výhry.
 • Účastníci Súťaže nemajú na základe tejto Súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Vyhlasovateľa než na plnenia výslovne uvedené v tomto Štatúte, pričom aj samotný nárok na tieto plnenia vzniká len za splnenia všetkých podmienok v zmysle tohto Štatútu.
 • Vzťahy vzniknuté medzi účastníkmi Súťaže a Vyhlasovateľom sa riadia týmto Štatútom a právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 • Tento Štatút Súťaže nadobúda účinnosť prvým dňom trvania Súťaže. Akákoľvek zmena Štatútu Súťaže počas trvania Súťaže nadobudne účinnosť dňom jej zverejnenia v súlade s týmto Štatútom.

 

 

V Bratislave, dňa 23.10.2021

INTERKLINIK CHIR s. r. o.

11 Responses

 1. Chcem sa zapojiť do súťaže o pekné prsia

  1. Ako sa zapojít do súťaže o pekné prsia prosím odpiste mi ďakujem Golianová.

 2. Dobrý deň, v rámci súťaže o prsia snov….pre moju dcéru, ktorá po nich túži

 3. Veľmi by ma potešila výhra už roky túžim po pekných prsiach lebo ich mám maličké až žiadne a Veľmi by mi to pomohlo zvýšiť sebavedomie

 4. Dobry den Vam prajem ,
  o tejto sutazi som sa dopocula vo FUNRADIU a s malou dusickou sa skusim zapojit o tuto vyhru . Mam 28 rokov , ale teda nikdy som uprimne nerozmyslala nad touto operaciou . V roku 2020 som porodila nasu uzasnu dcerku Xeniu . Ked som prestala kojit zacal byt moj problem vacsi – jeden prsnik mam o dost vacsi ako druhy a nesmierne ma to trapi . Jedinou cestou von ako mat naspat svoje sebavedomie a nebat sa vyzliet uz len do plaviek je operacia .
  Stastie predsa nikdy nespi 🙂
  prajem pekny den
  s pozdravom
  Schulteova Zuzana

 5. Chcem sa zúčastniť súťaže o prsia snov,.
  Je to mojim prianím si mať v mojom veku 53r.
  pekné prsia,ktoré nie sú už také pekné ako za mlada.Zmenil by sa mi život lebo mať ako žena pekné psia,je pre mňa dôležité.Veľmi pekne ďakujem za túto možnosť.i

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.